STATUT KLUBU
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ROXA” LUBLIN

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „ROXA” Lublin zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest województwo lubelskie, a siedzibą władz miasto Lublin.

§3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

Klub działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, innymi ustawami oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

§6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§7

Klub może być członkiem innych organizacji i związków.

Rozdział II

Cele i środki działania

 §8

Celem Klubu jest upowszechnianie, popularyzacja piłki ręcznej.

§9

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1/ organizację i prowadzenie szkolenia zawodników,

2/ prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i zagranicą,

3/ udział w systemie współzawodnictwa sportowego,

4/ czuwanie nad należytym poziomem estetycznym zawodników,

5/ współpracę z innymi organizacjami , stowarzyszeniami oraz instytucjami,

6/ organizowanie i prowadzenie profilaktycznych oddziaływań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków i tytoniu.

Rozdział III

Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Klubu są z mocy prawa jego założyciele oraz może być każda osoba fizyczna, która:

- ukończyła 16 lat ( do lat 18 za zgodą przedstawicieli ustawowych);

- wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu;

- zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą ,za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

 §12

 1.Członkiem wspierającym mogą być osoby prywatne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą chęć pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie poprzez pełnomocnika.

§13

 Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Klubu na podstawie zgłoszonej deklaracji członkowskiej  oraz po uiszczeniu wpisowego ustalonego przez Zarząd Klubu.

§14

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu osobom fizycznym , które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są;

1.realizować cele statutowe Klubu;

2.przestrzegać postanowień Statutu Klubu jak również uchwał przyjętych przez jego organy;

3.systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wpisowe;

4.chronić własność Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członków.

§16

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

1.uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu, z zastrzeżeniem wynikającym z §11ust. 2 z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych

2.poddawania ocenie działalności Klubu oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec władz Klubu

3 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub swoim członkom;

4.reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§17

Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego praw wyborczego i głosu stanowiącego na walnych zebraniach.

§18

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1.śmierci członka bądź utraty przymiotu osobowości prawnej;

2.wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowym;

3.wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:

a/ działania na szkodę Klubu;

b/ nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów;

c/ nie opłacania przez 3 miesiące składek członkowskich;

d/ rozwiązania się Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.

§21

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na 2 lata

§22

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu w szczególności:

1. określania kierunków działalności statutowej Klubu;

2. sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

3. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4. wyboru Prezesa Klubu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

5. zmian w Statucie;

6. odwołań od decyzji Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach

członka Klubu;

7. rozwiązania się Klubu.

§23

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość członków, uchwały Walnego Zebrania są prawomocne.

§24

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

§26

Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie od żądających zwołania zebrania.

Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których zostało zwołane.

§27

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Klubu zawiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§28

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym /z zastrzeżeniem wynikającym z §11 ust.2/

2. członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§29

Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne.

§30

Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

§31

1.Zarząd Klubu składa się z 3-5 członków w tym Prezesa i 1-2 Wiceprezesów.

2.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

§32

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3. kierowanie bieżące działalnością Klubu;

4. zarządzanie majątkiem Klubu;

5. powoływania i odwoływania Prezesa Klubu w trakcie kadencji;

6. uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu;

7. realizacja wytycznych organów nadrzędnych w zakresie rozwoju piłki ręcznej;

8. powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu, komisji roboczych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu;

9. przyjmowanie członków Klubu i ustalanie wysokości opłat wpisowego, składek członkowskich

10. dokooptowanie do 1/3 liczby członków Zarządu, którzy ubyli w trakcie kadencji;

11. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§33

Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ubyli, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 §34

W posiedzeniach Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym , członkowie Komisji Rewizyjnej. Inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§35

Uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

§36

Posiedzenie Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych na Walnym Zebraniu Członków Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeb.

§38

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. czuwanie nad całokształtem działalności Klubu, a w szczególności jego Zarządu;

2. kontrolowanie działalności statutowej, finansowej Klubu co najmniej raz w roku;

3. badanie okresowe sprawozdań i bilansów;

4. żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

§39

Komisja Rewizyjna może dokooptować do 1/3 swojego składu członków w miejsce członków, Którzy ubyli w trakcie kadencji.

Rozdział V

Nagrody i kary

§40

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie:

1. pochwały ustnej lub na piśmie;

2. dyplomu uznania;

3. nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§41

 Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie Statutu i uchwał oraz regulaminów na Członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:

1. upomnienie ustne;

2. upomnienie pisemne;

3. nagana na piśmie;

4. nagana z ostrzeżeniem;

5. zawieszenie w prawach członka;

6. wykluczenie.

§42

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.

Rozdział VI

Majątek Klubu

§43

Majątek Klubu mogą stanowić: ruchomości i fundusze.

§44

Na fundusze Klubu składają się:

1. składki członkowskie i wpisowe;

2. darowizny;

3. spadki i zapisy;

4. dotacje i subwencje;

5. inne wpływy.

§45

1.Dla ważności oświadczenia woli i praw majątkowych Klubu wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Członka Zarządu

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis jednej osoby spośród Członków Zarządu Klubu.

3.W umowach zawieranych z członkiem Zarządu, Klub reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji wskazany w uchwale tego organu.

§46

Do aktu nabycia, pozbycia się obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

§47

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólne przepisy.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§48

Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§49

Uchwała o zmianie Statutu podlega wpisaniu do ewidencji Stowarzyszeń.

§50

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna wyznaczać likwidatorów, określić sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek likwidowanego Klubu.

 

 

 

 

======================================

Rozdział I

Postanowienia  ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy ?ROXA? Lublin zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest województwo lubelskie, a siedzibą władz miasto Lublin.

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu Art. 7, ust. 4 i 5  Ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP; w tym z Ustawą ?Prawo o stowarzyszeniach? oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub posiada swój symbol i znak oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

§6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.  Do prowadzenia swoich  spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§7

Klub może być członkiem innych organizacji i związków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Celem Klubu jest upowszechnianie, popularyzacja piłki ręcznej.

§9

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1/ organizację i prowadzenie szkolenia zawodników,

2/ prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju

i zagranicą,

3/ udział w systemie współzawodnictwa sportowego,

4/ czuwanie nad należytym poziomem estetycznym zawodników,

5/ współpracę z innymi organizacjami , stowarzyszeniami oraz instytucjami,

6/ organizowanie i prowadzenie obozów profilaktyczno-sportowych i integracyjnych dla młodzieży ze                                                                  szczególnym  uwzględnieniem środowisk zagrożonych narkomanią i alkoholizmem.

Rozdział III

Członkowie Klubu ? ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/  zwyczajnych,

2/  wspierających,

3/  honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Klubu są z mocy prawa jego założyciele oraz może być każda osoba fizyczna,

która:

- ukończyła 16 lat ( do lat 18 za zgodą  przedstawicieli ustawowych);

- wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Klubu;

- zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą ,za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa

udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa

wyborczego.

§12

1.Członkiem wspierającym mogą być osoby prywatne lub pełnoletnie osoby fizyczne, które zgłoszą chęć

pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie poprzez pełnomocnika.

§13

Decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Klubu na pod-

stawie zgłoszonej deklaracji członkowskiej oraz po uiszczeniu wpisowego ustalonego przez Zarząd Klubu.

§14

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu osobom fizycznym , które wniosły szczególne zasługi

dla rozwoju Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni zobowiązani są;

1.realizować cele statutowe Klubu;

2.przestrzegać postanowień Statutu Klubu jak również uchwał przyjętych przez jego organy;

3.systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie oraz wpisowe;

4.chronić własność Klubu jako wspólnego dobra wszystkich członków.

§16

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

1.uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,  z  zastrzeżeniem  wynikającym z §11ust. 2  z tym, że w   składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej

zdolności do czynności prawnych,

2.poddawania ocenie działalności  Klubu oraz wysuwania stosownych wniosków i postulatów wobec władz

Klubu

3 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu sportowego będącego własnością Klubu oraz innych udogod?

nień jakie stwarza  Klub swoim członkom;

4.reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§17

Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych oprócz czynnego praw wyborczego i głosu stanowiącego na walnych zebraniach.

§18

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1.śmierci członka bądź utraty przymiotu osobowości prawnej;

2.wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowym;

3.wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu Klubu w przypadku:

a/ działania na szkodę Klubu;

b/ nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów;

c/ nie opłacania przez 3 miesiące składek  członkowskich;

d/ rozwiązania się Klubu.

Rozdział  IV

Władze Klubu

§19

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisja Rewizyjna.

§20

Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.

§21

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na rok.

§22

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach Klubu w szczególności:

1. określania kierunków działalności statutowej Klubu;

2. sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

3. udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4. wyboru Prezesa Klubu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;

5. zmian w Statucie;

6. odwołań od decyzji Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach

członka  Klubu;

7. rozwiązania się Klubu.

§23

Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość

członków, uchwały Walnego Zebrania   są prawomocne.

§24

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

§26

Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni od chwili otrzymania  wniosku w tej sprawie od żądających zwołania zebrania.

Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których zostało zwołane.

§27

O terminie, miejscu i porządku obrad    Walnego Zebrania Członków  Zarząd Klubu zawiadamia

członków  na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§28

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. członkowie zwyczajni ? z głosem stanowiącym  /z zastrzeżeniem wynikającym z §11 ust.2/

2. członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście ? z głosem doradczym.

§29

Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne.

§30

Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji

Walnego Zebrania Członków.

§31

Zarząd Klubu liczy od 3 do 5 osób w tym:

a. Prezes

b. V-ce Prezes

c.  Sekretarz

d. pozostali członkowie Zarządu.

§32

Do kompetencji  Zarządu Klubu należy:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3. kierowanie  bieżące  działalnością  Klubu;

4. zarządzanie majątkiem  Klubu;

5. powoływania i odwoływania Prezesa Klubu w trakcie kadencji;

6. uchwalanie planów działania i planów finansowych  Klubu;

7.  realizacja  wytycznych organów nadrzędnych w zakresie rozwoju piłki ręcznej;

8.  powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu, komisji roboczych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu;

9.  przyjmowanie członków Klubu i ustalanie wysokości opłat wpisowego, składek członkowskich

10.  dokooptowanie do 1/3 liczby członków Zarządu, którzy ubyli w trakcie kadencji;

11.  składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§33

Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ubyli, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§34

W posiedzeniach  Zarządu biorą udział jego członkowie z głosem stanowiącym , członkowie Komisji

Rewizyjnej.  Inne osoby zaproszone mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§35

Uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej  zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

§36

Posiedzenie Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 ? 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.          Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeb.

§38

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.  czuwanie nad całokształtem działalności Klubu, a w szczególności jego Zarządu;

2.  kontrolowanie działalności statutowej, finansowej Klubu co najmniej raz w roku;

3.  badanie okresowe sprawozdań i bilansów;

4.  żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli

5.  składanie sprawozdań  ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

§39

Komisja Rewizyjna może dokooptować do 1/3 swojego składu członków w miejsce członków,

Którzy ubyli w trakcie kadencji.

Rozdział V

Nagrody i kary

§40

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w

działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani w formie:

1. pochwały ustnej lub na piśmie;

2. dyplomu uznania;

3. nagrody pieniężnej lub rzeczowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§41

Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie Statutu i uchwał oraz regulaminów na

Członków Klubu mogą być nakładane następujące kary:

1. upomnienie ustne;

2. upomnienie pisemne;

3. nagana na piśmie;

4. nagana z ostrzeżeniem;

5. zawieszenie w prawach członka;

6. wykluczenie.

§42

Członkowie zawieszeni lub wykluczeni mają prawo odwołania się od decyzji Zarządu Klubu do

Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwały Zarządu.

Rozdział VI

Majątek Klubu

§43

Majątek Klubu mogą stanowić: ruchomości i fundusze.

§44

Na fundusze Klubu składają się:

1. składki członkowskie i wpisowe;

2. darowizny;

3. spadki i zapisy;

4. dotacje i subwencje;

5. inne wpływy.

§45

Dla ważności oświadczenia woli i praw majątkowych Klubu wymagane jest łączne

współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa i Sekretarza lub Księgowego

Klubu.

§46

Do aktu nabycia, pozbycia się obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała

Zarządu Klubu.

§47

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu regulują obowiązujące ogólne przepisy.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

§48

Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania

Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej

liczby uprawnionych do głosowania.

§49

Uchwała o zmianie Statutu podlega wpisaniu do ewidencji Stowarzyszeń.

§50

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu winna wyznaczać likwidatorów, określić sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie majątek likwidowanego Klubu.